Drukuj

PROCEDURY COVID - Internat w RCEZ

 PROCEDURY

             bezpiecznej organizacji pracy internatu w okresie pandemii

             w Regionalnym centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. z 2020 r., poz.1389 ) Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Wytyczne Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS.

                                       Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania internatu będącego integralną częścią Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

                                 Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie :

 1. Zasad bezpiecznego zakwaterowania uczniów do internatu,
 2. Zasad bezpiecznego wejścia do internatu,
 3. Zasad bezpiecznego poruszania się po obiekcie internatu,
 4. Zasad bezpiecznego przebywania w pokojach,
 5. Zasad bezpiecznego korzystania ze stołówki ,
 6. Zasad bezpiecznego wykwaterowania z internatu,
 7. Zasad bezpiecznego obiegu dokumentacji i informacji zwrotnej: dyrekcja szkoły – kierownik internatu - wychowawcy internatu - uczeń – rodzic,
 1. Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie internatu zakażenia COVID – 19,

                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zasady bezpiecznego zakwaterowania uczniów do internatu.

1.1 Uczniowie zgłaszają się do internatu z wypełnionym oświadczeniem, o zgodzie rodzica na pobyt w internacie, informacji o stanie zdrowia, znajomości czynności proceduralnych, które będą egzekwowane dla zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w placówce. (załącznik nr 1).

1.2 Oświadczenie ma formę wypełnionego formularza, który jest dostępny do pobrania ze szkolnej strony internetowej w zakładce - Internat. Wymaganie to dotyczy również uczniów pełnoletnich (załącznik nr 2).

1.3W przypadku braku posiadania oświadczenia, uczeń nie będzie zakwaterowany w internacie.

1.4 Jeżeli w dniu przybycia do internatu, uczeń wykazuje symptomy chorobowe, nie będzie przyjęty. Wskazane jest, aby o tej sytuacji rodzic/ uczeń pełnoletni powiadomił wychowawcę internatu.

1.5 Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu do placówki, otwiera internat zgłoszonym wcześniej uczniom.

1.6 Sprawdza posiadanie przez uczniów środki ochrony osobistej. W przypadku braku posiadania środków ochrony: maski i rękawiczek jednorazowych, uczeń nie będzie mógł wejść na teren internatu.

1.7 Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk uczniów wchodzących do budynku.

1.8 Uczniowie podpisują się imiennie na przedłożonej liście wejść i wyjść do internatu

1.9 Nauczyciel dyżurny mierzy zdalnie temperaturę uczniom wchodzącym. Odnotowuje tą czynność na liście wejść i wyjść.

1.10 W przypadku wyniku pomiaru temperatury poniżej 37oC odznacza na liści znak V i dany uczeń może przebywać w internacie.

1.11 W przypadku zarejestrowania temperatury powyżej 37,5oC nauczyciel dyżurny

zobowiązany jest umieścić wychowanka w izolatorium wskazanym przez dyrektora szkoły. Niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodzica i kierownika internatu. Postępuje wg opracowanych procedur.

1.12 Przewiduje się do wykorzystania w tym celu jedno wejście do obiektu – wejście główne.

1.13 Podczas spotkania się uczniów przy wyznaczonym wejściu, należy zachować

bezwzględnie zasady utrzymania właściwej odległości między sobą tj. min. 1, 5 m.

1.14 Do budynku internatu ma prawo wejść tylko osoba zgłoszona do internatu oraz pracownicy internatu.

 1. Zasady bezpiecznego wejścia do internatu

2.1 Wychowawca dyżurujący otwiera dla ucznia internat i zamyka go. Wychowankowie, jak i wychowawcy, aby wejść do internatu muszą posiadać własne osobiste środki ochrony: maski zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki.

2.2 Uczniowie podpisują się imiennie na liście potwierdzającej wejście do internatu w okresie pandemii.

2.3 Wychowawca dyżurny mierzy zdalnie temperaturę wychowankom wchodzącym do internatu. Odnotowuje tą czynność na liście wejść i wyjść.

2.4 W przypadku zarejestrowania temperatury powyżej 37,5oC wychowawca dyżurny zobowiązany jest umieścić wychowanka w izolatorium wskazanym przez dyrektora szkoły. Niezwłocznie powiadamia telefonicznie kierownika internatu oraz rodzica wychowanka o zaistniałym przypadku.

Postępuje zgodnie z opracowanymi procederami.

2.5 Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk wychowanków wchodzących do internatu.

 1. Zasady bezpiecznego poruszania się po obiekcie internatu.

3.1Wychowanek poruszający się po terenie internatu zobowiązany jest do zakrywania ust oraz nosa, używania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu społecznego oraz korzystania z wyznaczonych miejsc wspólnych (toaleta, łaźnia, stołówka).

3.2 Wychowanek zobowiązany jest do poruszania się najkrótszą trasą ruchu.

3.3 Wychowawca internatu, po wyjściu wychowanka do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji klamek i sprawdzenia stanu sanitarnego pomieszczeń, z których korzystał uczeń.

 1. Zasady bezpiecznego przebywania w pokojach.

4.1 Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju, częstego wietrzenia pomieszczenia.

4.2 Przestrzegania zasad higieny osobistej, częstego mycia i dezynfekcji rąk.

4.3 Niedozwolone jest spotykanie się mieszkańców w pokojach. W pokoju mogą przebywać tylko osoby tam mieszkające.

 1. Zasady bezpiecznego korzystania z łaźni i toalet.

5.1 W łaźni mogą przebywać tylko 4 osoby.

5.2 Przed wyjściem z pokoju należy zasłonić usta i nos maseczką oraz zdezynfekować ręce.

5.3 Podczas spotkania się uczniów w łaźni i toalecie, należy zachować bezwzględnie zasady utrzymania właściwej odległości między sobą tj. min. 1, 5 m.

5.4 Po skorzystaniu z toalety i łaźni wychowanek pozostawia po sobie porządek.

5.5 Zużyte przedmioty higieny osobistej wyrzuca do pojemników specjalnie oznaczonych.

5.6 Ogranicza czas przebywania w tych miejscach do minimum.

5.7 Po skorzystaniu z toalety dokładnie myje ręce mydłem (min. 30 sekund).

5.8 Do zapalania/gaszenia światła czy otwierania/zamykania drzwi używa np. łokcia.

5.9 Pamięta o zabraniu wszystkich akcesoriów higieny osobistej.

5.10 Używa jedynie swoich przyborów i akcesoriów higieny osobistej.

5.11Jeśli wychowanka samopoczucie ulegnie pogorszeniu, niezwłocznie poinformuje o tym wychowawcę dyżurującego.

 1. Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki.

6.1 Liczebność osób przebywających na stołówce nie może przekraczać 34 osoby.

6.2 Uczniowie, jak i wychowawcy internatu, aby wejść na stołówkę muszą posiadać własne osobiste środki ochrony: maski zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki.

6.3 Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu na stołówkę, otwiera ją, nadzoruje dezynfekcję rąk osób wchodzących na stołówkę.

6.4 Sprawdza posiadanie przez uczniów środków ochrony osobistej. W przypadku braku posiadania środków ochrony: maski i rękawiczek jednorazowych, uczeń nie będzie mógł wejść na stołówkę.

6.5 Przy okienku podawczym, podczas pobierania posiłku należy mieć założoną osłonę nosa i ust, którą można zdjąć przy stoliku, podczas spożywania posiłku.

6.6 Do pokoju można wziąć ze stołówki tylko żywność hermetycznie zamkniętą (jogurty, soki).

 1. Zasady bezpiecznego wykwaterowania z internatu.

7.1 Wychowanek zgłasza wychowawcy wykwaterowanie z internatu, potwierdzone przez rodzica.

7.2 Zabiera wszystkie rzeczy osobiste.

7.3 Zużyte środki ochrony własnej w sposób bezpieczny zostają zmagazynowane

w oznaczonych pojemnikach , które znajdują się przy wyjściu z internatu.

7.4 Uczniowie podpisują się imiennie na liście potwierdzającej wyjścia z internatu w okresie pandemii.

7.5 Wychowawca dyżurujący zamyka internat.

 1. Zasady bezpiecznego obiegu dokumentacji i informacji zwrotnej: dyrekcja szkoły –kierownik internatu - wychowawcy internatu - uczeń – rodzic.

8.1 Opracowane procedury bezpiecznego postępowania w czasie pandemii, informacje i dokumenty opisujące podjęte, niezbędne działania proceduralne będą dostępne dla wychowawców internatu, rodzica poprzez: szkolną stronę internetową.

8.2 Kierownik internatu sprawuje nadzorów nad prawidłowym przebiegiem procesu:

funkcjonowania internatu, zachowania bezpieczeństwa wychowawców i pracowników w internacie, ciągłości przepływu informacji.

8.3 Wychowawca internatu jest osobą do bezpośredniego kontaktu w czasie pobytu ucznia w internacie w okresie pandemii poprzez: dziennik elektroniczny , telefon, email.

 1. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia na terenie internatu zakażenia COVID – 19.

9.1 W internacie wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki , fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

9.2 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u mieszkańca internatu (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) osoba jest niezwłocznie izolowana od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

9.3 Wychowawca internatu powiadamia o sytuacji kierownika internatu i rodzica.

9.4 Wychowawca internatu kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/

/opiekunem ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru podopiecznego z internatu.

9.5 Wychowawca internatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych mieszkańców i informuje o zaistniałej sytuacji.

9.6 Pokój w którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myty, wietrzony i dezynfekowany.

9.7 Uczeń w izolacji przebywa pod opieką innego wychowawcy internatu, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9.8 Rodzice izolowanego ucznia odbierają podopiecznego z internatu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.9 W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID – 19 , pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje kierownika internatu lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

Załączniki:

1 Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna,

2. Oświadczenie ucznia pełnoletniego,