Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W II połowie września rusza nabór na ww. stypendia. Na stronie:

https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-z-2/982-uchwala-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie-nr-67-1787-19

dostępny jest regulamin przyznawania stypendiów oraz inne dokumenty do pobrania. Osoby, które spełniają kryteria określone w Regulaminie i chcą o stypendium się ubiegać proszę o kontakt ze mną – Anna Brak – sala 316.

Poniżej kryteria przyznawania stypendium dla technikum:

 1. Ustala się kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów techników:

1)        kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów:

 1. a)         pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie technikum,
 2. b)        stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. c)         dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego 2018, nieprzekraczający dwukrotności progu określonego

w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) tj. kwoty 1348,00 zł (2 x 674,00 zł), natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1528,00 zł (2 x 764,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348,00 zł i 1528,00 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.,

 1. d)        opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2019/2020,
 2. e)         nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2019/2020 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 3. f)         średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 4. g)        średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy,

2)        kryteria dodatkowe przyznawania stypendiów:

 1. a)         szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem – osiągnięcia edukacyjne uzyskane w ciągu lat szkolnych: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 – wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:

         uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;

         uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju

 1. b)        inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019,
 2. c)         osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.

2.         Stypendium może otrzymać uczeń technikum, który spełni wszystkie kryteria zapisane w ust. 1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust. 1 pkt 2.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.