Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 30

Wczoraj 172

W ostatnim tygodniu 1107

W ostatnim miesiącu 579

Wszystkich 788371

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

Instrukcja dla absolwentów przystępujących do egzaminów w 2020 r.

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • Zdający
 • Osoby zaangażowanie w przeprowadzenie egzaminu
 • Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni
 • Pracownicy odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione wyżej.

 1. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora ( obowiązuje kalkulator prosty)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 3. Osoby, które przystępują w ciągu jednego dnia do więcej niż jednego egzaminu, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na kolejny egzamin w wyznaczonym do tego miejscu.

     II.Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m.     Obowiązkowo należy mieć zakryte usta i nos.

W szkole, dla zdających zostaną uruchomione dwa wejścia (wejście główne i wejście boczne). Zdający    wchodzą według schematu:

8 czerwca 2020 r.- egzamin z języka polskiego (PP)

Wejście główne:

Wejście boczne:

Sala 101 (Aula) - klasa 4A, 4D1-15 - od 8.15

Sala 304 ( na II piętro) - LOdD, absolwenci z poprzenich lat - od 8.30

Sala 115A ( przejscie korytarzem na parterze) - klasa 4B, 4T2-13 - od 8.15

Sala 214 ( na I piętro) - klasa 4D16-22, 4T14-18 - od 8.30

 

8 czerwca 2020 r.- egzamin z języka polskiego (PR)

Egzamin odbywa się w sali 101 (Aula) - wejście główne - od 13.30


9 czerwca 2020 r.- egzamin z matematyki (PP)

Wejście główne

Wejście boczne

Sala 101 (Aula) - klasa 4A, 4D1-15 - od 8.15

Sala 304 ( na II piętro) - LOdD, egzamin maturalny w starej formule - od 8.30

Sala 314 (na II piętro) - absolwenci z poprzednich lat - od 8.30

Sala 115A ( przejscie korytarzem na parterze) - klasa 4B, 4T2-13 - od 8.15

Sala 214 ( na I piętro) - klasa 4D16-22, 4T14-18 - od 8.30

 

10 czerwca 2020 r.- egzamin z języka angielskiego (PP)

Wejście główne

Wejście boczne

Sala 101 (Aula) - klasa 4A, 4D1-14 -       od 8.15

Sala 304 ( na II piętro) - klasa 4B1-5, 4T3-12 - od 8.30

Sala 314 ( na II piętro) - klasa 4B6-17 - od 8.30

Sala 214 ( na I piętro) - klasa 4D16-22, 4T13-17 - od 8.30

Sala 307 (na II piętro) - LOdD, absolwenci z poprzednich lat - od 8.30

Sala 217 -  egzamin maturalny w starej formule - od 8.30

Sala 226 - absolwent z poprzedniego roku - od 8.30

 

10 czerwca 2020 r.- egzamin z języka angielskiego (PR,DJ)

Wejście główne

Wejście boczne

Sala 101 (Aula) - klasa 4A, 4D - od 13.15

Sala 304 ( na II piętro) - klasa 4T5-17, LOdD - od 13.30

Sala 314 ( na II piętro) - klasa 4B, absolwent z poprzedniego roku - od 13.30

Sala 217 -  egzamin maturalny w starej formule - od 13.30

Sala 226 - egzamin maturalny - poziom dwujęzyczny - od 13.30

 

Egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym w dniach 15-26 czerwca odbywają się w sali 101 (Aula) z wyjątkiem egzaminu maturalnego z informatyki - sala 203 oraz języka rosyjskiego - sala 226. Do szkoły należy wchodzić wejściem bocznym od 8.30 w sesji porannej i od 13.30 w sesji popołudniowej.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających na stanowisko egzaminacyjne.
 3. Zdający może zostać poproszony przez członka zespołu nadzorującego (ZN) o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości ( konieczne jest zachowanie odległości 1,5 m).
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może odsłonić usta i nos z tym, że ma obowiązek ponownie je zasłonić kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadanie przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator aby ocenić rezultat pośredni
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający może, jeśli uzna to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania egzaminu, nawet po zajęciu miejsca na Sali przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką, może korzystać z przyłbicy.
 3. Jeśli zdający, z przyczyn zdrowotnych, nie może również korzystać z przyłbicy, może przystąpić do egzaminu w osobnej sali (sytuację, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać nosa i ust należy zgłosić dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. !!!!!)
 4. Podczas przerw między egzaminami zdający muszą opuścić salę egzaminacyjną i udać się w wyznaczone miejsce ze względu na konieczność dokonania dezynfekcji w salach.
 • Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.
 1. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk płynem, który wystawiony będzie w widocznym miejscu.
 2. W salach egzaminacyjnych znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, z którego należy bezwzględnie korzystać przed i po użyciu tego samego urządzenia/ słownika/egzemplarza dokumentacji technicznej
 3. Rzeczy osobiste (torebki, plecaki, okrycia wierzchnie, telefon itp. zdający zostawiają przed salą egzaminacyjną w przeznaczonych do tego przezroczystych workach foliowych pod nadzorem pracownika szkoły.

 

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
 2. W trakcie egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu z innymi zdającymi.
 3. W przypadku kontaktu z bezpośredniego z nauczycielami, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust.
 4. Zdający nie mogą dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu.
 5. Zdający muszą przestrzegać zasad higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy bezwzględnie zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 6. Po zakończeniu egzaminu nie wolno zbierać się w grupki, należy stale zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
 7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed jak i po egzaminie.

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych wrażeniami po egzaminie należy się dzielić za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów.

 1. Przybycie na egzamin zdający potwierdza podpisem w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 2. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną jeśli skończył pracę z arkuszem najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W przypadku egzaminu z Informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka ZN, w czasie wyznaczonym przez PZE

Sprawdzanie sprzętu odbywa się w rękawiczkach, z zasłoniętymi ustami i nosem zarówno przez zdającego jak i członka ZN i administratora.

 

Legenda:

ZN- zespół nadzorujący

PZE- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, czyli dyrektor szkoły

Copyright © 2015. All Rights Reserved.