Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 32

Wczoraj 172

W ostatnim tygodniu 1109

W ostatnim miesiącu 581

Wszystkich 788373

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła


W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dnia 30.01.2017 r. na przewóz młodzieży wraz z opiekunami z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do/z Niemiec w ramach projektu "Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego", informujemy, iż została wybrana oferta Firmy "Międzynarodowy Przewóz Osób Blicharz Antoni" z siedzibą w Ulanowie przy ul. Flisaków 17, za kwotę 9.000 zł brutto.

mgr Wacław Piędel
Dyrektor

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na usługę transportową grupy uczniów i opiekunów w związku z projektem Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Załączniki:

zaproszenie
wzór umowy

Nisko, dnia 22 grudnia 2016 r.

SAG.26.20.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

    W imieniu Zamawiającego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

„PRZYTULNA”
S.C. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37 – 415 Zaleszany

za cenę:
1. 9,00 zł/osobę brutto
2. 6,60 zł/osobę brutto
termin płatności – 14 dni
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt w kryterium - termin płatności – 40 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy Liczba pkt
w kryterium
cena 60
Liczba pkt
w kryterium
termin płatności 40
1 „PRZYTULNA”
S.C. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta
37-415 Zaleszany
ul. Spółdzielcza 6
60 40

    W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
mgr Wacław Piędel

Nisko, dnia 15 grudnia 2016 r.

SAG.26.20.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zamawiający – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 215.426,00 zł brutto.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferty brutto (waga kryterium 60%) Termin płatności (waga kryterium 40%)
1.

„PRZYTULNA”

S.C. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta

37-415 Zaleszany, ul. Spółdzielcza 6

  1. 9,00 zł
  2. 6,60 zł

wartość zamówienia -

193.791,80 zł

14 dni

Termin wykonania zamówienia:od dnia 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r.

Warunki płatności: przelew 14 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Dyrektor
mgr Wacław Piędel

 

Dyrektor 
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ogłasza przetarg nieograniczony pn.
" Usługa cateringowa dla wychowanków internatu 
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
w okresie od 02.01.2017r. do 22.06.2017r."
Załączniki:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NA REZERWACJĘ I ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH DO/Z HISZPANII oraz transfery na/z lotniska dla grup 18 osób i 2 osób w ramach projektu „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę cateringową dla około 88 wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 22 czerwca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
98817- 2016

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nisko, dnia 4 grudnia 2015 r.

SAG.26.11.2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę cateringową dla około 75 wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 4 grudnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem:
331204- 2015

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu       SIWZ        Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

SAG.26.9.2015

 

Nisko, dnia 17 września 2015 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę cateringową dla około 76 wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 17 września 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem: 244326 - 2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Ogłoszenie o wyniku postępowania   

 

SAG.26.8.2015

 

Nisko, dnia 11 sierpnia 2015 r.DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres 3 lat od dnia 07.09.2015 r.

Przetarg odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

OGŁOSZENIE  

 

Załącznik  

 

SAG.26.6.2015

Nisko, dnia 13 lipca 2015 r.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 482,90 m2 położonego w bloku żywieniowym przy budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. 3-go Maja 32, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej -punktu gastronomicznego na okres 3 lat od dnia 12.08.2015 r.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 8,40 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej: 1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Załącznik

SAG.26.5.2015

 

Nisko, dnia 13 lipca 2015 r.

 

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - prowadzenie bufetu gastronomicznego na okres 3 lat od dnia 01.09.2015 r.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 24,20 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej: 1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Załącznik 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.