Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 263

Wczoraj 779

W ostatnim tygodniu 1042

W ostatnim miesiącu 11238

Wszystkich 667041

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Nisku, ul. Sandomierska 1, tel. 15 841 25 06,  e-mail: rcez@rceznisko.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: se_st@wp.pl; tel. 15 8412 506.
 3. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
 4. Monitoring stosowany jest do rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 
  i pracownikom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także 
  do zapewnienia ochrony mienia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 5. Obszar objęty monitoringiem stanowią:
 • wejście do Szkoły,
 • parkingi,
 • brama wjazdowa od strony ul 3-go Maja (Internat),
 • fragment korytarza pomiędzy wejściem na salę gimnastyczną a pokojem wuefistów,
 • parter,
 • I piętro,
 • II piętro.
 1. Administrator przetwarza Twój wizerunek.
 2. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia 
  lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
 3. Odbiorcami Twoich  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie 30 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
 5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz z RODO).
 6. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 
  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 1, 37-400 Nisko, reprezentowana przez dyrektora – mail: rcez@rceznisko.pl, tel.: 15 8412 506.

2.Inspektorem ochrony danych w szkole jest Sebastian Straczyński mail: se_st@wp.pl 

3.Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do szkoły, na podstawie:

      a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

     b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

     c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 1, 37-400 Nisko, reprezentowana przez dyrektora – mail: rcez@rceznisko.pl, tel.: 15 8412 506.
 1. Inspektorem ochrony danych w szkole jest Sebastian Straczyński mail: se_st@wp.pl
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 1. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.
 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 1, 37-400 Nisko, reprezentowana przez dyrektora – mail: rcez@rceznisko.pl, tel.: 15 8412 506.

2. Inspektorem ochrony danych w szkole jest Sebastian Straczyński mail: se_st@wp.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danychW przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku:

Sebastian Straczyński

e-mai: se_st@wp.pl

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Copyright © 2015. All Rights Reserved.