Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Współpraca

1200px Hsw logo

abnprofil

braw

pge dystrybucja logo

logo2 enesta

opadigital

sanBank

seron logo

thoni alutec

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 69

Wczoraj 700

W ostatnim tygodniu 1522

W ostatnim miesiącu 17802

Wszystkich 817316

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

 

Wyciąg ze STATUTU REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 23 maja 2007 r.

 

Uczniowie Centrum

§ 51

1. Kryteria przyjmowania uczniów do Centrum określa szczegółowy regulamin rekrutacji.
2. Zasady rekrutacji określane są corocznie w terminach podanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują wyniki punktowe egzaminu gimnazjalnego, suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły.
4. Laureaci olimpiad i konkursów otrzymują dodatkowe punkty według szczegółowego regulaminu rekrutacji.

 

Prawa i obowiązki uczniów

§ 52

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uzyskania tytułu w wybranym zawodzie,
2) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności,
3) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,
4) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
5) poszanowania godności osobistej,
6) opieki wychowawczej i zdrowotnej oraz warunków zapewniających bezpieczeństwo,
7) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym,
8) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,
9) wpływu na funkcjonowanie szkoły poprzez działalność samorządową i organizacyjną,
10) pomocy w nauce w przypadku trudności,
11) wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw lekcyjnych oraz ferii zimowych i letnich,
12) do pomocy socjalnej w miarę możliwości szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych,
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników Centrum oraz koleżanek i kolegów,
4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Centrum oraz jego mienie, a w razie zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną,
6) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz społecznemu niedostosowaniu,
7) godnego reprezentowania szkoły,
8) używania na terenie szkoły obuwia zmiennego oraz identyfikatora,
9) przestrzegania zasad czystości i higieny osobistej, w ubraniu i uczesaniu, zachowania stroju godnego ucznia,
10) uczestnictwa w uroczystościach szkolnych w strojach odświętnych,
11) uczeń nie może przyprowadzać na teren Centrum swoich kolegów i znajomych bez zgody dyrektora lub wychowawcy,
12) uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie Centrum w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
13) zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i stosowania innych środków odurzających,

3. Strój szkolny ucznia to strój:
1) schludny i estetyczny,
2) w stonowanej kolorystyce, bez elementów utożsamianych z subkulturami młodzieżowymi czy klubami sportowymi,
3) zasłaniający ramiona, brzuch i nogi powyżej kolan (wyjątek - strój na gimnastykę),
4) nie opinający sylwetki,
5) do górnej części stroju przypięty jest identyfikator,
6) całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste i uczesane włosy, w naturalnych kolorach (długie włosy dziewcząt są związane lub splecione, pół długie nie zasłaniają oczu i twarzy; włosy chłopców są krótkie i czyste, długie natomiast związane są gumką z tyłu głowy),
7) nie są dozwolone ekstrawaganckie fryzury i malowanie paznokci (tipsów) na kolor inny niż bezbarwny,
8) dozwolony jest bardzo delikatny makijaż (niekolorowy),
9) dozwolona jest bardzo skromna biżuteria noszona przez dziewczęta (kolczyki - po jednym w każdym uchu),
10) dozwolone jest noszenie przez chłopców kolczyka lub dwóch, ale po jednym w uchu,
11) uczniów obowiązują w szkole buty na jasnych gumowych podeszwach, trampki, tenisówki (czyste i zasznurowane), lub pantofle, klapki,
12) w szkole uczniowie nie noszą nakrycia głowy,
13) w dni uroczyste obowiązuje strój galowy - jasna koszula lub bluzka; marynarka lub sweter; ciemne spodnie lub spódnica.

 § 53

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, a także aktywną działalność społeczną na rzecz Centrum i środowiska.
2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
2) Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
3) nagrodę dyrektora szkoły,
4) pochwałę dyrektora Centrum w obecności uczniów Centrum,
5) pochwałę wychowawcy wobec klasy.

§ 54

1. Uczeń może mieć wymierzoną karę za:
1) Lekceważenie obowiązków szkolnych,
2) niewłaściwe i niekulturalne zachowanie, demoralizowanie innych,
3) naruszanie norm współżycia społecznego,
4) fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. podrabianie usprawiedliwień, wpisywanie ocen do dziennika, fałszowanie zwolnień lekarskich),
5) wulgarne i agresywne zachowanie się, wywoływanie i uczestnictwo w bójkach i czynach chuligańskich,
6) lekkomyślne narażanie życia i zdrowia własnego oraz cudzego,
7) niewłaściwe zachowanie się poza szkołą sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
8) posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły,
9) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub w miejscach publicznych,
10) posiadanie, zażywanie i rozpowszechnianie narkotyków na terenie obiektów szkolnych,
11) palenie papierosów na terenie Centrum.
2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 może być ukarany:
1) ustnym lub pisemnym upomnieniem przez wychowawcę wobec klasy,
2) karą porządkową za zachowanie niezgodne ze Statutem Szkoły (praca na rzecz szkoły),
3) pisemną naganą udzieloną przez dyrektora Centrum z powiadomieniem rodziców,
4) przeniesieniem do równoległej klasy - na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
5) całkowitą materialną odpowiedzialnością,
6) skreśleniem z listy uczniów - na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
4. Od kar wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie 7 dni od dnia poinformowania o udzielonej karze, odwołać się do dyrektora szkoły.

§ 55

1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
1) rażącego naruszenia przepisów bhp godzących w zdrowie lub życie ludzkie,
2) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi osobami,
3) udowodnionej kradzieży,
4) celowego niszczenia mienia szkoły lub innych osób,
5) długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności,
6) spożywania alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów na terenie szkoły, w miejscach publicznych oraz na imprezach i wycieczkach szkolnych,
7) popełnienia czynów o charakterze chuligańskim,
8) przejawiania wandalizmu w szkole i poza szkołą,
9) użycia siły wobec pracownika Centrum, nauczyciela lub kolegi.
2. Postanowienia punktu 1 dotyczą uczniów, którzy ukończyli 18 lat życia, lub zostali skazani prawomocnym wyrokiem sadowym.
3. Z wnioskiem o ukaranie uczniów Centrum może wystąpić wychowawca klasy, nauczyciel, samorząd uczniowski.
4. Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor Centrum na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
5. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje poprzez wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w drodze decyzji administracyjnej.
6. Uczeń ma 14 dni od momentu jej otrzymania na wniesienie odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Decyzja przez 14 dni nie podlega wykonaniu (uczeń ma prawo chodzić do szkoły).
7. Dyrektor ma prawo nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, są to przypadki wyjątkowe np.:
1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
2) ze względu na inny, ważny interes społeczny.
8. Uczeń, który został uchwałą rady pedagogicznej skreślony z listy uczniów Centrum nie może być przyjęty ponownie do Centrum.
9. Uczeń, który uczęszczał do klasy pierwszej Centrum i nie uzyskał promocji do klasy drugiej oraz w sposób rażący naruszał postanowienia zawarte w niniejszym statucie nie może być przyjęty po raz kolejny do klasy pierwszej.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.