Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nisko, dnia 14 lipca 2017 r.

SAG.26.16.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA

    W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

za cenę:
1. 9,00 zł/osobę brutto
2. 5,00 zł/osobę brutto
termin płatności – 14 dni
różnorodność surówek lub jarzyn
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 60 pkt

Liczba pkt
w kryterium
termin płatności
20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn
20 pkt

1

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

60 pkt

20 pkt

20 pkt

    W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
mgr Wacław Piędel

Nisko, dnia 4 lipca 2017 r.

SAG.26.16.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zamawiający – Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 146.940,00 zł brutto/, w tym 18,00 zł/osobę/dzień.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (waga kryterium 60%)

Termin płatności (waga kryterium 20%)

Warunek podawania surówek
i owoców

(waga kryterium – 20%)

1.

Restauracja Zgrany Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

wsad do kotła-9,00 zł

usługa – 5,00 zł

razem- 14,00 zł

14 dni

spełniony

2.

“Przytulna” S.C.

Sebastian Kłapyta,
Elżbieta Kłapyta

37-415 Zaleszany

ul. Spółdzielcza 6

wsad do kotła-13,00 zł

usługa – 8,50

razem- 21,50 zł

14 dni

spełniony

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni

DYREKTOR

Wacław Piędel

SAG.26.17.2017

Nisko, dnia 29 czerwca 2017 r.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres 3 lat od dnia 01.09.2017 r.

Przetarg odbędzie się 21 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego.
Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem oraz podatek od nieruchomości.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1,
pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 700 do 1400 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie

Regulamin

    Koniec roku szkolnego w niżańskim Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku to nie tylko uroczyste wręczanie świadectw, nagród czy dyplomów ale także realizacja kolejnych pomysłów i planów szkoły.

    Tuż przed wakacjami dyrektor RCEZ Wacław Piędel oraz Wicestarosta Niżański Adam Mach podpisali porozumienie o współpracy ze stalowowolską firmą ThoniAlutec. Na mocy porozumienia, które dyrektor Wacław Piędel podpisał w siedzibie firmy z przedstawicielem Zarządu Markiem Ślepeckim, realizowane będą wspólne przedsięwzięcia. Głównym celem umowy jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży szkolnej, zdobywanie przez nich kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy i zachęcania do podejmowania nauki na nowych kierunkach.

    Działania te mają być realizowane głównie poprzez współpracę w zakresie praktyk zawodowych, organizację wycieczek i staży dla uczniów RCEZ oraz wsparcie i udział obu instytucji w ważnych dla nich wydarzeniach.

       

Dyrektor
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ogłasza przetarg nieograniczony pn.
" Usługa cateringowa dla wychowanków internatu
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r."

Ogłoszenie

SIWZ

Copyright © 2015. All Rights Reserved.