Ułatwienia dostępu

 • 15 841 25 06
 • 15 841 20 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
Image
Image

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 1. WSTĘP:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rceznisko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

 1. STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 1. INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla adresu www.rceznisko.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA rceznisko.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 98.06%.

 1. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 01-10-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół ds. Dostępności Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

 1. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Rogowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 15 841-25-06 lub 662-122-743. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sandomierskiej, prowadzą do niego schody, przy wejściu bocznym od strony dziedzińca oraz przy wejściu na halę sportową znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły istnieją miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności RCEZ osobom ze szczególnymi potrzebami 2020/2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Technikum

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Branżowa Szkoła I Stopnia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoła Policealna


Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image
Image
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image
Image

Galerie

Image
Image
Image
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE